Προσφορές Check up

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

19 Eυρώ

Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας

20 Eυρώ

Καρδιολογικός Έλεγχος + triplex καρδιάς

60 Eυρώ

Βασικό Check-up

29 Eυρώ

Γενική  Αίματος,   Γεν. Ούρων,   T.K.E,    Σάκχαρο,    Ουρία,  Κρεατινίνη,   Oρικό Οξύ,    Χοληστερίνη,    Τριγλυκερίδια,    HDL – LDL, Τρανσαμινάσες   SGOT – SGPT,   γ-gt

Έλεγχος Θυρεοειδούς

29 Eυρώ

Τ3, Τ4, TSH και Υπέρηχος Θυρεοειδούς

Έλεγχος Καρκίνου Προστάτη

29 Eυρώ

PSA , U/S κύστεως προστάτη